Shri Sitaram Arati (श्रीसीताराम जी की आरती)

|| भगवान श्रीसीताराम जी की आरती ||

वन्दे श्रीरामं (प्रभु) वन्दे श्रीरामम्।

मुनिजनमनोऽभिरामं नवमेघश्यामम्॥ जय राम जय श्रीराम॥

पूर्णब्रह्म निष्कामं पूरितजनकामम्। (प्रभु) पूरितजनकामम् ।

निजजनशोकविरामं व्रीडितशतकामम्॥ जय राम जय श्रीराम॥

तरुणतमालमनोहर रघुवर दनुजारे। (प्रभु) रघुवर दनुजारे ।

तूणशरासनशरधर दीनं पाहि हरे॥ जय राम जय श्रीराम॥

समरनिहतदशकन्धर सेवकभयहारिन्। (प्रभु) सेवकभयहारिन् ।

भवपाथोनिधिमन्दर दण्डकवनचारिन्॥ जय राम जय श्रीराम॥

विधुमुखजलजविलोचन पीताम्बरधारिन्। (प्रभु) पीताम्बरधारिन् ।

कोसलपुरजनरञ्जन हनुमत्सुखकारिन्॥ जय राम जय श्रीराम॥

भरतचकोरनिशेशं रिपुसूदनबन्धुम्। (प्रभु) रिपुसूदनबन्धुम् ।

शरणागतसुरधेनुं नौमि कृपासिन्धुम्॥ जय राम जय श्रीराम॥

जय जय भुवनविमोहन जय करुणासिन्धो। (प्रभु) जय करुणासिन्धो ।

जय सीतावर सुन्दर जय लक्ष्मणबन्धो॥ जय राम जय श्रीराम॥

दर्शय निजमुखकमलं भवसागरसेतो।  (प्रभु) भवसागरसेतो ।

हर गिरिधरभवभारं दिनकरकुलकेतो॥ जय राम जय श्रीराम॥

॥ नमो राघवाय ॥

%d bloggers like this: